Splošni pogoji

 

TURISTIČNA AGENCIJA LINDA D.O.O.

 1. Staneta Žagarja 32, 4000 Kranj

tel/fax: +386 (0)4 252 17 56, gsm: +386 (0) 40 322 339

www.linda.si, info@linda.si

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA

 

1.     PRIJAVE IN VPLAČILA

Prijave sprejema turistična agencija LINDA d.o.o. (v nadaljnjem besedilu agencija) in pooblaščene agencije. Potnik mora ob prijavi posredovati vse zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter vplačati akontacijo. Ob prijavi izpolnite prijavnico-pogodbo, ki jo dobite v naši poslovalnici. Ne glede na vplačilo stranke velja izpolnjena in podpisana prijavnica – pogodba za fiksno rezervacijo in z njo začnejo ob odpovedi teči storno stroški. V primeru telefonske  prijave  potnik prejme položnico in prijavnico-pogodbo. Po opravljenem plačilu po pošti ali faksu, pošlje fotokopijo plačane položnice in izpolnjeno prijavnico-pogodbo. Potnik z vplačilom akontacije avtomatično potrdi, da je seznanjen s programom in s pogoji potovanja, ter da jih v celoti sprejema. S tem postane vse kar je zapisano v navodilih in splošnih pogojih T.A. LINDA d.o.o. pravna obveznost, tako za potnika, kot za agencijo.  Potnik  vplača  akontacijo  ob  prijavi  v  višini  30%  vrednosti  aranžmaja. Aranžma mora biti plačan v celoti najkasneje 14 dni pred odhodom.

 

2.     CENE

V programu navedene cene veljajo na dan, ko je program izšel. Agencija si skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov. Vsa obvestila o morebitnih spremembah dobi potnik v agenciji. Potnik lahko odpove potovanje, če se cena zviša za več kot 10%.

 

3.     KAJ JE VRAČUNANO V CENO POTOVANJA?

Cena potovanja vključuje samo storitve, ki so navedene v programu (npr: prevoz – avtobus, letalo, transferji, gostinske storitve, vstopnine, strokovno vodstvo in organizacija potovanja), izleti po želji, obiski in večerne zabave niso vključeni v ceno potovanja. Potnik jih lahko plača na mestu samem, po dejanski ceni in ustrezni valuti.

 

4.     ODPOVED POTOVANJA

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to narediti PISNO. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo – organizator T.A. LINDA d.o.o.:

 • Od 45 do 30 dni pred odhodom zadržimo 10% vrednosti aranžmaja
 • od 29 do 22 dni pred odhodom zadržimo 20% vrednosti aranžmaja
 • od 21 do 15 dni pred odhodom zadržimo 30% od vrednosti aranžmaja
 • od 14 do 8 dni pred odhodom zadržimo 50% od vrednosti aranžmaja
 • od 7 dni do 1 dan do dneva odhoda zadržimo 100% celotne vrednosti aranžmaja
 • odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi zadržimo celoten znesek vrednosti aranžmaja,ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov

Za zaključene skupine nastopajo stornacijski stroški 60 dni pred pričetkom potovanja in znašajo kolikor je njihova ekonomska upravičenost.

Administrativni stroški znašajo 12,52 € na osebo.

 

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – drugi organizatorji:

 • od 90 do 65 dni pred odhodom zadržimo 10% vrednosti aranžmaja
 • od 64 do 40 dni pred odhodom zadržimo 50% vrednosti aranžmaja
 • od 39 do 7 dni pred odhodom zadržimo 90% vrednosti aranžmaja
 • od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja
 • odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi zadržimo celoten znesek vrednosti aranžmaja.

Administrativni stroški znašajo 12,52 € na osebo.

Za vsa letalska potovanja izven Evrope veljajo sledeči splošni  pogoji:

 

* 90 do 80 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja

 

* 79 do 70 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja

 

* 69 do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja

 

* 59 dni do dneva odhoda ali neudeležbe brez odpovedi   – 100% cene  aranžmaja

 

* Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi    100% cene aranžmaja.

 

 

5.     ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA

V primeru, da bi moral potnik zaradi bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali pa zaradi vpoklica na vojaške vaje potovanje odpovedati, nudimo možnost zavarovanja odpovedi s tem, da ob prijavi plača zavarovalno premijo.

Vplačilo zavarovanja sprejemamo le ob prijavi.

V primeru odpovedi potovanja potnik direktno zavarovalnici, pri kateri je sklenil zavarovanje rizika odpovedi, predloži ustrezen veljavni dokument (zdravniško potrdilo, itd.) ter original polico.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od potovanja ima agencija pravico do povračila vseh že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

 

6.     POTNI LIST IN VIZUM

Vsak potnik mora imeti veljavni potni list in mora ob prijavi dati vse podatke za vizo države v katero potuje. Agencija ni odgovorna, če potnik nima veljavnih dokumentov.

 

7.     DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise dežele, v katero potuje. Če potnik ni spoštoval predpisov in ne more nadaljevati potovanja, mora vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, nositi sam.

 

8.     ZDRAVSTVENI PREDPISI

V državah s katerimi so sklenjene pogodbe o zdravstveni pomoči, ima vsak potnik pravico do zdravstvene pomoči. Imeti mora potni list ter potrjeno zdravstveno izkaznico ter ustrezen obrazec, ki velja za državo podpisnico pogodbe. Obrazec si potnik priskrbi sam. V nekaterih državah je treba zdravstvene storitve plačati. Po vrnitvi v domovino uveljavlja potnik sam vračilo stroškov od ustrezne ustanove, če predloži račun.

 

9.     CEPLJENJE

V nekaterih programih navajamo potrebna cepljenja. Vsak potnik je dolžan, da ima s seboj veljavno mednarodno potrdilo (rumena knjižica), z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

 

10.           ODPOVED POTOVANJA

Agencija si pridržuje pravico, da odpove potovanje 5 dni pred odhodom v skladu z 902. členom Obligacijskega zakona, če se prijavi manjše število potnikov, kot je navedeno v programu. Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za izlete z avtobusom najmanj 35 potnikov
 • za izlete z letalom na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov
 • za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov
 • za izlete s posebnimi letali najmanj 80% zasedenosti letala

 

11.           SPREMEMBE PROGRAMA POTOVANJA

Agencija si pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izpolnjevanjem ali med izpolnjevanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi bile podane ob sklenitvi pogodbe. Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda potovanja zaradi spremembe voznega reda ali višje sile in pravico do spremembe poti potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer se odvija program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati) brez odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih agencija zagotovi storitve v spremenjeni obliki v skladu z možnostmi.

Letalski prevozi z vsemi storitvami so v celoti v pristojnosti letalskih prevoznikov. Agencija si pridržuje pravico do spremembe časa odhoda in vrnitve, če letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega letalskega prevoza. Ker je med letalskim prevozom po predpisih, veljavnih v mednarodnem potniškem prometu za prtljago odgovorna izključno letalska družba, za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago agencija ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Agencija si pridržuje pravico do spremembe poteka programa v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa.

Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe cen in ostalih pristojbin, ter urnika letov brez predhodnega obvestila.

 

12.           ODGOVORNOST ORGANIZATORJA (AGENCIJE)

Agencija je odgovorna za pripravo in izvršitev potovanja po programu. Odgovarja za kvaliteto lastnih storitev, za napake drugih izvršilcev storitev pa le, če pri izbiri le-teh ni ravnala kot skrben organizator potovanja.

 

13.           REKLAMACIJE

Potnik je dolžan vložiti reklamacijo pismeno v 2 mesecih po končanem potovanju. Če potnik zamudi navedeni zakonski rok za vložitev reklamacije, agencija le-teh ne obravnava. Če je po krivdi agencije prišlo do neizvrševanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realnih vrednosti neopravljenih storitev, razen kadar ima agencija pravico odpovedi programa ali njegove spremembe. Potrošnik mora v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnem predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe   opazi   na   kraju   samem. Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. Členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

 

14.           PRTLJAGA

Prevoz prtljage je brezplačen do določene teže, ki jo določa prevoznik. Agencija ne prevzame odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Vse zahteve potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih potovanjih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu.

 

15.           IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente, ali so mu le-ti ukradeni, nepogrešljivi pa so mu za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si jih sam na lastne stroške priskrbi nove.

 

16.           INFORMACIJE

Vse potrebne informacije o potovanju dobi potnik v agenciji (osebno, pismeno ali telefonično). Informacije, ki jih dobi potnik na prodajnem mestu, ne obvezujejo organizatorja bolj kot navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja.

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom prijave (vplačila) skleneta agencija in stranka, ki se prijavi za določen program.

 

 

Kranj, 31.12.2022


 • Pišite nam na info@linda.si
 • tel: 04 252 17 56
  tel/ fax: 04 252 17 56
  GSM: 040 322 339 ali 041 518 638

  Turistična agencija Linda d.o.o.
  C. Staneta Žagarja 32
  4000 Kranj